Ewkaliptol

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Ewkaliptol / Sineol
Çykaryş usuly : Bug arassalamak
Gaplamak: 1KG / 5KGS / Çüýşe, 25KGS / 180KGS / Deprek
Saklanyş möhleti: 2 ýyl
Göçürme bölegi: ýapraklar
Gelip çykan ýurdy: Hytaý
Saklamak: Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni güýçli gün şöhlesinden uzak duruň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Ewkalipt ýagynyň (EO) esasy düzümi bolan 1,8-sineol diýlip atlandyrylýan Ewkaliptol adaty lukmançylykda sowuklama we bronhit bejergisi hökmünde ulanylýar.
Ewkalipt ýagy, Awstraliýada doglan we bütin dünýäde ösdürilip ýetişdirilýän Myrtaceae ösümlik maşgalasynyň urugy bolan Ewkaliptiň ýapragyndan distillendirilen ýagyň umumy adydyr.Ewkalipt ýagy, derman, antiseptik, täsir ediji, tagam beriji, hoşboý ys we senagat taýdan ulanylyşy ýaly giň ulanylyş taryhyna eýedir.

Arza

Derman çig maly
Howa dezinfeksiýa
Iýmit goşundylary
Gündelik himiýa senagaty

Ewkaliptol iň meşhur üýtgäp durýan komponentlerden biridir.Dürli şertler sebäpli döreýän sinus we öýken dykyzlygyny aýyrmak üçin köp efir ýaglarynda ulanylýar.

Ewkaliptol köp sanly agzy ýuwmak we üsgülewigi basmak üçin bir maddadyr.Inflamokançlyga garşy sitokiniň inhibisiýasy arkaly howa ýollarynyň mukusynyň ýokary duýgurlygyny we demgysma gözegçilik edýär.Ewkaliptol, arassa däl rinozinit üçin täsirli bejergidir.Ewkaliptol esasan ulanylanda çişmegi we agyryny azaldýar.Witroda leýkoz öýjüklerini öldürýär. Ewkaliptol agyz gigiýenasy önümlerinde we üsgülewigi ýoklaýjylarda tagam düzümi hökmünde hem ulanylýar.Az mukdarda iýmek ygtybarlydyr.

Parfýumeriýa, ýuwujy serişde, derini arassalaýjy, saç kondisioneri, şampun, diş pastasy, diş pastasy we ş.m. taýýarlamak üçin.Mör-möjeklere garşy täsirini ulanmak mör-möjeklerden goranmak üçin taýýarlanyp bilner

Spesifikasiýa

Harytlar Standartlar
Nyşanlar Reňksiz açyk sary suwuklyk;Kamforyň ysy bilen salkyn we ýakymly ys
Otnositel dykyzlyk (20/20 ℃) 0.920 - 0.925
Döwülme görkezijisi (20 ℃) 1.4550—1.4600
Optörite optiki öwrüm
(20 ℃)
-0.5 ~ +0.5
Çekişme (20 ℃) 60% etanol mukdaryndan 5 esse erär
Derňew Ewkaliptol 99,5%

Peýdalary we wezipeleri

Gripp, sowuk, bazillary dizenteriýasy, enterit, dürli ýokanç keselleri bejermek (düwürtik, meningit, suppuratiw tonzillit, çaga kelle agyrylary, erisipelalar, trawmatiki ýokançlyklar we ş.m.), inçekesel we dürli deri kesellerini bejermek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler