Efir ýaglaryny nädip ulanmaly

Efir ýaglary ösümlikleriň ýapraklaryndan, güllerinden we baldaklaryndan ýokary konsentrirlenen tebigy ekstraktlardyr.

Efir ýaglaryny ulanmagyň iň giň ýaýran usuly, ajaýyp ysy we bejeriş aýratynlyklary üçin olary dem almakdyr.Theyöne olary diffuzorlarda we nemlendirijilerde, şeýle hem daşaýjy ýag bilen suwuklandyryp, derä ulanyp bolýar.

Efir ýaglary köp sanly dermanlyk we bejeriş aýratynlyklaryna eýedir.Olaryň antifungal, antibakterial we wirusa garşy häsiýetleri olary derman kabinetiňizde peýdaly önüme öwürýär.

Şeýle hem sagdyn uky ösdürmäge, kelle agyryny aýyrmaga we agyryny ýeňilleşdirmäge görkezilendir.Mundan başga-da, efir ýaglary deriniň ýagdaýyny gowulaşdyryp, umumy sowuklamany bejermäge we sagdyn iýmitlenmegi höweslendirip biler.

Aşakda efir ýaglaryny ulanmagyň käbir usullaryny, peýdalary we howpsuz ulanmak üçin maslahatlary bilen tanyşarys.

Efir ýaglaryny diffuzor bilen nädip ulanmaly

Diffuzer efir ýaglaryny howada ýaýradýan enjamdyr.Munuň üçin ulanyp boljak efir ýagynyň ýaýradyjylarynyň birnäçe görnüşi bar.Howpsuzlyk sebäpli öndürijiniň görkezmelerine eýeriň.

Efir ýagyny ýaýradyjylaryň meşhur görnüşleri:

  • keramika
  • elektrik
  • şem
  • lampa halkalary
  • gamyş diffuzeri
  • ultrases

Diňe dem alyň

Dem almagyň iň aňsat usuly, bir çüýşe arassa efir ýagyny açmak we birnäçe gezek çuňňur dem almakdyr.Theöne arassalanmadyk ýagyň deriňize degmegine ýol bermäň.

Bug usuly üçin size bir tabak gyzgyn suw we polotensa gerek bolar.Tabagy stoluň üstünde goýuň we birnäçe damja efir ýagyny goşuň.Kelläňize we tabagyňyza bir polotensa goýuň.Gözüňizi ýumuň we bugy birnäçe minutlap dem alyň.Günüň dowamynda birnäçe gezek gaýtalaň.

Howada efir ýaglaryny paýlaýarkaňyz, göwreli ýa-da ene süýdi bilen emdirýän aýal-gyzlary, çagalary ýa-da öý haýwanlaryny göz öňünde tutuň.Käbir efir ýaglary howply bolup biler.

Gury bugarmak

Bu usul diňe pagta topy ýa-da mata ýaly gury material görnüşini talap edýär.

Materiallara birnäçe damja efir ýagyny goşuň.Muny burnuňyza tutuň we dem alyň ýa-da ysyň tebigy ýaýramagyna ýol beriň.

Materiallary awtoulagyňyzdaky şarjagazlara, köýnek ýakasyna ýa-da ýassyk ýassygyna goşup bilersiňiz.

Deriňizde efir ýaglaryny nädip ulanmaly

Derini bejermek we massaage etmek üçin efir ýaglaryny dürli usullar bilen ulanyp bilersiňiz.Efir ýaglaryny daşaýjy ýag bilen garyşdyryň we garyndyny deriňize çalyň.Eliňizde halaýan kombinasiýaňyz bolar ýaly, rollerbol garyndysyny düzmek üçin resept ýa-da duýgurlygyňyza eýeriň.

Myşsa agyrysynyň, berkligiň we dartgynly ýerlere üns beriň.Şeýle hem ýagy ybadathanalaryňyz, bilekleriňiz we üçünji gözüňiz ýaly basyş nokatlaryna ýuwaşlyk bilen sürtüp bilersiňiz.Şeýle hem aýaklary massa to etmek we burnuňyza birnäçe damja goýmak üçin ýaglary ulanyp bilersiňiz.

Başga bir wariant, tonerler, serumlar we myşsa rublary ýaly halaýan kosmetiki önümleriňize efir ýaglaryny goşmakdyr.Alwaysöne elmydama efir ýagyny daşaýjy ýagda eritmek üçin seresap boluň.

Wannada ýa-da duşda efir ýaglaryny nädip ulanmaly

Heatylylyk we çyglylyk sebäpli efir ýaglaryny hammamyň daşynda saklamak iň gowusy bolsa-da, bu ýerde olar üçin köp peýdaly zatlary tapyp bilersiňiz.Şampunyňyza, kondisioneriňize we beden ýuwmagyňyza birnäçe damja efir ýagyny goşuň.

Suwa düşeniňizde efir ýaglaryny dem almak üçin, duş diwarlaryna birnäçe damja goşuň we suwa düşeniňizde çuňňur dem alyň.Ora-da dem almak we bedeniňizi ýuwaşlyk bilen siňdirmek üçin ulanyp boljak ýyly ýuwulýan eşige birnäçe damja suwuk efir ýagyny goşuň.

Vanna suwuňyza goşmazdan ozal, birnäçe damja efir ýagyny daşaýjy ýag bilen garyşdyryň.Ora-da efir ýagy duzly hammam ýa-da köpükli hammam önümini ulanyň.

Efir ýaglaryny nemlendirijide nädip ulanmaly

Eger nemlendirijä efir ýaglaryny goşmagy saýlasaňyz, öndürijiniň görkezmelerine göz aýlaň.Käbir ultrases nemlendiriji öndürijiler efir ýaglaryny ulanmagy maslahat bermeýärler.

Efir ýaglaryny nemlendirijide ulanmak üçin suw çüýşesine birnäçe damja goşuň..Ag otagyň içinde tebigy ýagdaýda bugar.Iň oňat netijeler üçin salkyn duman ulanyň we nemlendirijini yzygiderli arassalaň.

Efir ýaglaryny ulanmagyň çäreleri

Efir ýaglarynyň kuwwaty we bolup biljek töwekgelçilikleri, olary seresaplylyk bilen ulanmagyňyzy talap edýär.Içinde efir ýaglaryny almaň.

Lukmanyň maslahaty bolmazdan efir ýaglaryny ulanmaly däl adamlar:

  • uly ýaşlylar
  • 12 ýaşdan kiçi çagalar
  • göwreli ýa-da ene süýdi bilen emdirýän aýallar

Şeýle hem daşky gurşawdaky öý haýwanlaryny göz öňünde tutuň.Käbir efir ýaglary öý haýwanlary üçin howply bolup biler.

Derman kabul etseňiz ýa-da ýokary gan basyşy, pes immunitet ýa-da epilepsiýa ýaly saglyk aladalary bar bolsa, efir ýaglaryny ulanmazdan ozal lukman bilen gürleşiň.

Aýry-aýry bejeriş meýilnamasy barada has giňişleýin maglumat isleseňiz, tassyklanan aromaterapist bilen gürleşiň.Holistik aromaterapiýa milli birleşiginiň onlaýn maglumatlar bazasy bilen aromaterapist gözläp bilersiňiz.

Daşaýjy ýagy ulanyň

Elmydama efir ýaglaryny bejeriş derejeli göteriji ýag bilen garmaly.Eger hoz allergiýasy bar bolsa, agaç hozundan alnan ýaglardan gaça duruň.

Deriniň duýgurlygy

Efir ýaglary derini agyrlaşdyrmaga ukyplydyr.Göz, gulak we agz ýaly duýgur ýerlere efir ýaglaryny ulanmakdan gaça duruň.Olary döwülen, çişen ýa-da gaharlanan derä ulanmaň.
Islendik daşaýjy ýa-da efir ýagyny ulanmazdan ozal, patch synagyny geçirip, deriniň potensial allergiýalaryna göz aýlap bilersiňiz.Patch synagyny geçirmek üçin içki biliňize ýa-da gulagyňyzyň aşagyna az mukdarda suwuklandyrylan ýag goýuň.Gyjyndyrmanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin 24 sagat garaşyň.
Käbir sitrus ýaglary ulanylandan soň deriniň gün şöhlesine sezewar bolanda duýgurlyga sebäp bolup biler.Deriniň 12 sagadyň dowamynda güne düşjek ýerlerinde ulanmakdan gaça duruň.


Iş wagty: Iýul-12-2022