Narpyz ýagy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Narpyz ýagy
Çykaryş usuly : Bug arassalamak
Gaplamak: 1KG / 5KGS / Çüýşe, 25KGS / 180KGS / Deprek
Saklanyş möhleti: 2 ýyl
Göçürme bölegi: ýapraklar
Gelip çykan ýurdy: Hytaý
Saklamak: Salkyn we gurak ýerde saklaň we göni güýçli gün şöhlesinden uzak duruň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Narpyz ýagy, labiform ösümlik nanasynyň ýa-da mentolyň täze baldaklaryndan we ýapraklaryndan distillendirilen ysly ýag. Windeliň guramagyna we ýylylygy arassalamaga täsir edýär. Daşarky ýel yssysyny, kelle agyryny, gyzyl gözleri, bokurdagy agyrmagy, diş agyrylary, gyjyndyryjy deri. örän güýçli bakterisid we antibakterial täsire eýedir, köplenç içip, wirusly sowuklamalaryň, agyz keselleriniň öňüni alyp biler, demini täzeläp biler. Badaramaz dem almagyň öňüni almak üçin nan çaýy bilen çalşyň. gözlerdäki ýapraklar salkynlyk duýar, göz ýadawlygyny aýyryp biler. Diş pastalarynda, temmäki, kosmetika we sabyn ýaly ysly zatlar hökmünde giňden ulanylýar; çybynlardan goranmak täsiri ajaýyp, çybynlardan goranmak üçin ulanylýar.

Arza

Derman çig maly
Mör-möjeklerden goranmak
Iýmit goşundylary
Gündelik himiýa senagaty

Alkogolsyz içgi we süýji üçin ulanylýan iýmit tagamy;

Diş pastasynda, temmäki, kosmetika we sabynlarda hoşboý ys hökmünde ulanylýar.

Çybyn sürmek;gün şöhlesi üçin ulanylýar, tegmillerden we deriniň ýitmeginden, yzlaryndan dynyň

Spesifikasiýa

Harytlar Standartlar
Nyşanlar salkyn sary suwuklygy reňksiz
Specialörite narpyz ysy, ysy
sowatmak üçin gödek
Otnositel dykyzlyk (20/20 ℃) 0.890 - 0.908
Döwülme görkezijisi (20 ℃) 1.457—1.465
Optörite optiki öwrüm
(20 ℃)
-15 ° - -24 °
Çekişme (20 ℃) 4 göwrümli 70% (V / V) etanol bilen garylan 1 göwrümli nusga, aýdyň çözgüt hökmünde görkezýär
Derňew Alkogolyň umumy mukdary ≥ 50%

Peýdalary we wezipeleri

Immunitet we gan aýlanyşygy ýokarlandyrýar;
Düwürtik derini iýmitlendirýär we ýagly deriniň gurluşyny gowulandyrýar;
Bulam-bujarlygy we kelle agyryny ýok edýär;
Erbet demi ýok edýär we dişleri we diş etlerini sagdyn saklaýar;
Gastroskopiýa we kolonoskopiýa üçin täsirli;
Saçyň sagdyn ösmegine kömek edýär;
Antiseptik antiflogistik analjezik netijeliligi we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler