Esasy ýaglar näme?

Efir ýaglary dürli peýdaly ösümlikleriň suwuk ekstraktlarydyr.Önümçilik amallary bu ösümliklerden peýdaly birleşmeleri çykaryp biler.

Efir ýaglary köplenç çykýan ösümliklerden has güýçli ys alýar we has ýokary derejeli işjeň maddalary öz içine alýar.Bu efir ýagyny öndürmek üçin zerur ösümlik maddalarynyň mukdary bilen baglanyşykly.

Öndürijileriň efir ýaglaryny çykarmagynyň dürli ýollary bar, şol sanda:
Bug ýa-da suw arassalamak.Bu amal ösümliklerden möhüm birleşmeleri çekip, ösümliklerden suw ýa-da gyzgyn bug geçirýär.
Sowuk basmak.Bu amal ösümlik maddalaryny mehaniki basyp ýa-da gysyp, esasy şireleriň ýa-da ýaglaryň çykmagyna sebäp bolýar.Munuň ýönekeý mysaly, limonyň gabygyny gysyp ýa-da zyňandan soň limonyň täze ysyny almak bolar.

Ösümlik maddasyndan işjeň birleşmeleri çykarandan soň, käbir öndürijiler şol bir mukdarda efir ýagyndan has köp önüm almak üçin daşaýjy ýagyna goşup bilerler.Bu önümler indi arassa efir ýaglary däl-de, garyndy bolar.

Ulanylyşy

Öndürijiler önümleriň bir toparyny döretmek üçin efir ýaglaryny ulanýarlar.Kosmetika we makiýa industry pudagy atyr ýasamak, kremlere we beden ýuwulmagyna hoşboý ys goşmak, hatda käbir gözellik önümlerinde tebigy antioksidantlaryň çeşmesi hökmünde efir ýaglaryny ulanýar.

Aromaterapistler ýaly köp sanly tebigy lukmanlar efir ýaglaryny ulanýarlar.Aromaterapiýa bu efir ýaglaryny howada ýaýratmagy öz içine alýar.

Aromaterapistler efir ýaglaryndan dem almagyň öýkenlere we gana girmegine mümkinçilik döredip biljekdigine ynanýarlar, bu ýerde käbir peýdaly birleşmeler bedene peýdaly bolup biler.

Olary dem almak bilen birlikde, göteriji ýagyna efir ýaglaryny goşmak we derä massaaging etmek hem işjeň birleşmeleri bedene ýetirip biler.

Saglygy goraýyş hünärmeniniň gönüden-göni ýolbaşçylygynda adamlar hiç wagt efir ýaglaryny derini eritmezden ulanmaly däldirler.

Şeýle hem efir ýaglaryny ýuwutmak howplydyr.Diňe efir ýaglary aşa konsentrirlenmän, bedeniň içindäki duýgur öýjükleri hem gaharlandyryp biler.

Seýrek ýagdaýlarda käbir adamlar efir ýaglaryny öz içine alýan agyz kapsulalaryny alyp bilerler.Şeýle-de bolsa, adamlar muny diňe saglygy goraýyş hünärmeniniň ýolbaşçylygynda etmeli.

Adatça, adam yzygiderli täjirçilik efir ýaglaryny agzynyň golaýynda ýa-da göz, gulak, anus ýa-da wagina ýaly bedene girip biljek beýleki ýerlere goýmaly däldir.


Iş wagty: Iýul-12-2022