Ewkalipt näme we ol nähili işleýär?

Ewkalipt Awstraliýada doglan agaçdyr.Ewkalpit ýagy agajyň ýapraklaryndan alynýar.Ewkalipt ýagy efir ýagy hökmünde, burun dykylmagy, demgysma we garynjadan goraýjy ýaly dürli umumy keselleri we şertleri bejermek üçin derman hökmünde ulanylýar.Garylan ewkalipt ýagy, artrit we deri ýaralary ýaly saglyk meselelerini bejermek üçin derä hem ulanylyp bilner.Ewkalipt ýagy sowuk alamatlary ýeňilleşdirmek we dem alyş saglygyna peýdaly bolmak üçin hem ulanylýar.Köplenç agzy ýuwmakda we sowuk bejeriş usullarynda ulanylýan Ewkaliptol, Ewkalipt globulusyndan emele gelýär.Ewkalipt köplenç aromaterapiýa saglygyna peýdasy üçin diffuzor bilen efir ýagy hökmünde ulanylýar.

Ine, ewkalipt ýagynyň dokuz peýdasy.

1. Üsgülewigi dymdyrmak

Pinterest-de paýlaş

Köp ýyl bäri üsgülewigi aýyrmak üçin ewkalipt ýagy ulanylýar.Häzirki wagtda käbir üsgülewük dermanlarynyň işjeň maddalarynyň biri hökmünde ewkalipt ýagy bar.Mysal üçin, Wiks VapoRub, beýleki üsgülewigi ýok ediji maddalar bilen birlikde takmynan 1,2 göterim ewkalipt ýagyny öz içine alýar.

Meşhur sürtük, umumy sowukdan ýa-da dümewden üsgülewük alamatlaryny aýyrmak üçin döş we bokurdak üçin ulanylýar.

2. Gursagyňyzy arassalaň

Üsgürýärsiňizmi, ýöne hiç zat çykmaýar?Ewkalipt ýagy diňe bir üsgülewigi dymdyrmak bilen çäklenmän, döşüňizdäki mukamy çykarmaga hem kömek edip biler.

Efir ýagy bilen ýasalan bugy demlemek, mukusy gowşadyp biler, şonuň üçin üsgülewük çykanda çykar.Ewkalipt ýagyny öz içine alýan rubagy ulanmak hem şol bir täsir eder.

3. Näsazlyklary uzakda saklaň

Çybynlar we beýleki dişleýän mör-möjekler saglygymyz üçin howply bolup biljek keselleri göterýärler.Olaryň dişlerinden gaça durmak iň gowy goragymyzdyr.DEET spreýleri iň meşhur repellerdir, ýöne güýçli himiki maddalar bilen ýasalýar.

DEET ulanyp bilmeýänler üçin täsirli alternatiwa hökmünde köp öndürijiler zyýankeşleri ýok etmek üçin botanika birleşmesini ýasaýarlar.Repel we Off ýaly markalar!zyýan berijilerden uzak durmak üçin limon ewkaliptiniň ýagyny ulanyň.

4. oundsaralary dezinfeksiýa ediň

Pinterest-de paýlaş

Awstraliýaly aborigenler ýaralary bejermek we ýokançlygyň öňüni almak üçin ewkalipt ýapraklaryny ulandylar.Häzirki wagtda suwuklandyrylan ýag deride çişmä garşy göreşmek we bejergini ösdürmek üçin ulanylyp bilner.Ewkalipt ýagyny öz içine alýan kremleri ýa-da melhemleri satyn alyp bilersiňiz.Bu önümler ownuk bejergide ýa-da öýde bejerip boljak beýleki şikeslerde ulanylyp bilner.

5. Ansat dem alyň

Demgysma we sinüzit ýaly dem alyş şertlerine goşulan ewkalipt ýagy bilen bug demlemek arkaly kömek edip bolar..Ag diňe bir mukuslary azaltmak bilen çäklenmän, üsgürip bilmek üçin gowşatmaga kömek edýär.

Ewkaliptiň demgysma alamatlaryny bloklamagy hem mümkindir.Başga bir tarapdan, ewkalipt allergiýasy bolan adamlar üçin demgysma hasam erbetleşip biler.Ewkaliptiň demgysma keseline täsirini kesgitlemek üçin has köp gözleg gerek.

6. Gan şekerine gözegçilik ediň

Ewkalipt ýagy süýji keselini bejermek üçin potensiala eýe.Häzirki wagtda köp zady bilmesek-de, hünärmenler munuň süýji keseli bolan adamlarda gan şekeriniň peselmeginde rol oýnap biljekdigine ynanýarlar.

Gözlegçiler efir ýagynyň nähili işleýändigini entek anyklap bilenoklar.Şeýle-de bolsa, has köp zat bilinýänçä, ylym jemgyýeti süýji keseliniň dermanlaryny ewkalipt ýagy bilen ulanýan adamlar üçin gan şekerine gözegçilik etmegi maslahat berýär.

7. Sowuk ýaralary köşeşdiriň

Pinterest-de paýlaş

Ewkaliptiň çişmä garşy häsiýetleri gerpes alamatlaryny ýeňilleşdirip biler.Ewkalipt ýagyny sowuk agyry bilen çalmak agyryny azaldyp, bejeriş işini çaltlaşdyryp biler.

Aktiw düzümleriniň sanawynyň bir bölegi hökmünde ewkalipt ýaly efir ýaglarynyň garyndysyny ulanýan sowuk ýaralar üçin artykmaç balzamlary we melhemleri satyn alyp bilersiňiz.

8. Täze dem

Yalpak porsy demlere garşy ýeke-täk ýarag däl.Antibakterial aýratynlyklary sebäpli, ewkalipt ýagy agzyň ýakymsyz ysyny döredýän mikroblara garşy göreşmek üçin ulanylyp bilner.Käbir agz ýuwmak we diş pastalary işjeň madda hökmünde efir ýagyny öz içine alýar.

Ewkalipt önümleriniň, dişleriň çüýremegine sebäp bolýan bakteriýalara hüjüm edip, dişlerde we diş etlerinde plakatlaryň döremeginiň öňüni alyp biler.

9. Bogun agyrysyny ýeňilleşdiriň

Gözlegler, ewkalipt ýagynyň bogun agyrysyny ýeňilleşdirýändigini görkezýär.Aslynda, osteoartrit we revmatoid artrit ýaly ýagdaýlardan agyryny köşeşdirmek üçin ulanylýan köp sanly kremler we melhemler bu efir ýagyny öz içine alýar.

Ewkalipt ýagy köp şertler bilen baglanyşykly agyryny we çişmegi azaltmaga kömek edýär.Şeýle hem arka agyrysyny başdan geçirýänlere ýa-da bogun ýa-da myşsa şikeslerinden gutulýanlara peýdaly bolup biler.Size laýyk bolup biljekdigi barada lukman bilen gürleşiň.


Iş wagty: Iýul-12-2022